Občas to s tou byrokraciou naozaj preháňajú

Pokiaľ pracujete s projektami tak viete, že okrem samotného návrhu treba niekedy zaslať aj niekoľko príloh. Nadácie spravidla nepožadujú nič naviac ako treba. Ba dokonca, v niektorých prípadoch nie je potrebné v papierovej podobe už ani samotný projekt a všetko sa rieši cez online aplikáciu (napríklad darca.sk spravovaný Nadáciou Pontis). S tými samosprávnymi a štátnymi inštitúciami je to o čosi komplikovanejšie, i keď taký Bratislavský samosprávny kraj je pre mňa príkladom, že veci sa dajú zjednodušovať aj na tejto úrovni. Avšak iným prípadom až absurdného množstva dokladov a podkladov je pre mňa aktuálna výzva Rady vlády pre prevenciu kriminality, kde je potrebné dodať (kurzívou moje komentáre):

1. Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality (originál)

2. Popis projektu (originál)

3. Štruktúrovaný rozpočet projektu a komentár k štruktúrovanému rozpočtu  projektu  (originál).

 Doposiaľ je všetko v poriadku.

4. Doklad o preukázaní, že žiadateľ má na financovanie projektu zabezpečených aspoň 20 % finančných prostriedkov z iného zdroja ako zo štátneho rozpočtu vo forme bankového výpisu verifikovaného podpisom štatutárneho zástupcu (originál alebo úradne overená kópia).

Príloha dáva logiku, avšak skúste prísť na matriku a chcieť overiť výpis z účtu, ktorý vám prišiel na mail. Takže vlastne každý takto vytlačený výpis je originálom, len či to budú takto vnímať pri administratívnej kontrole je otázne. Samozrejme, môžete zájsť do banky a vypýtať si výpis od nich – za čo samozrejme zaplatíte.

5. Doklad preukazujúci  právnu subjektivitu  žiadateľa, nie starší ako tri mesiace

Táto príloha je pre mňa najabsurdnejšia, keďže tento doklad vydáva odbor, ktorý je na Ministerstve vnútra – ministerstve, ktoré výzvu zverejnilo. Rozumiete tomu? Podáte žiadosť na inštitúciu o vydanie potvrdenia, ktoré si tá istá inštitúcia žiada pre svoje potreby. Samozrejme, poplatok za vydanie 5 €.

6. Výpis z registra trestov

7. Potvrdenie správcu dane,  že voči žiadateľovi neeviduje daňový nedoplatok vo vzťahu k štátnemu rozpočtu (originál alebo úradne overená kópia).

8. Potvrdenie colného úradu, že voči žiadateľovi neeviduje nedoplatok na cle (originál alebo úradne overená kópia).

9. Potvrdenie Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne

10. Potvrdenie konkurzného súdu,  že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. zákonov

11. Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce,  že neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, ak ide o žiadateľa oprávneného podnikať (originál alebo úradne overená kópia)

Vynímajúc súkromné zdravotné poisťovne, ktoré sú mimochodom schopné vydať potvrdenie na počkanie na pobočke a bezplatne, inštitúcie uvedené v bode 7 až 11 považujem za „jednu rodinu“, takže nejaký ten eternet by možno padol vhod.  Najmä v 21. storočí. A ešte k bodu číslo 11. Raz sme sa pokúsili túto prílohu nepriložiť s odôvodnením, že občianske združenie nemá oprávnenie podnikať a táto príloha sa tak podľa logiky textu nemá naň vzťahovať. Neprešlo.

12. Čestné vyhlásenie žiadateľa s osvedčením pravosti podpisu, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom (originál).

13. Čestné vyhlásenie žiadateľa s osvedčením pravosti podpisu, že nie je v likvidácii alebo exekučnom konaní;  (originál).

Body 12 až 13 – ešte že pracne vybavujete potvrdenie z daňového úradu a konkurzného súdu, pre istotu to treba doplniť o tento papier, ešte aj s tým overením.

14. Účtovná závierka za účtovné obdobie 2012

15. Stanovisko príslušného Krajského riaditeľstva PZ k opodstatnenosti a potrebe budovania kamerového systému v danej lokalite s vyznačeným umiestneným kamerového systému na priloženom pláne mesta alebo obce (fotokópia katastrálnej mapy), vrátane fotodokumentácie objektu (originál).

Dúfam, že ak nemáme v projekte kamerový systém, tak už nikomu nenapadne túto prílohu požadovať.

16. Čestné vyhlásenie žiadateľa s osvedčením pravosti podpisu o tom, že mu na rovnaký projekt nebola v minulosti poskytnutá dotácia z Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality. Táto povinnosť sa nevzťahuje na projekty, ktoré sa realizujú vo viacerých na seba nadväzujúcich obdobiach (originál).

17. Čestné vyhlásenie žiadateľa s osvedčením pravosti podpisu o tom, že dotáciu na tento projekt nežiada aj od iného subjektu alebo mu na tento projekt nebola od iného subjektu dotácia poskytnutá (originál).

Keď už bolo treba toľko overovať ten podpis, nestačilo by dať overiť jeden dokument, v ktorom by bolo uvedené, že prikladám nasledujúce čestné prehlásenia…notári budú mať radosť.

18. Kópia dokladu o pridelení IČO

19. výtlačok originálneho spisu obsahujúceho originál žiadosti vlastnoručne podpísanej, popis projektu, štruktúrovaný rozpočet projektu a komentár k štruktúrovaného rozpočtu projektu s priloženými všetkými prílohami v súlade so zákonom a výzvou zviazaný v hrebeňovej väzbe alebo pevnej väzbe.

20. 1 ks elektronického nosiča CD (DVD) s obsahom nasledujúcich listín v elektronickej forme: žiadosť o poskytnutie dotácie, popis projektu, štruktúrovaný rozpočet projektu a komentár k štruktúrovanému rozpočtu projektu vrátane všetkých príloh podľa zákona a výzvy.

Áno, kto to poznáte viete, že všetky tieto prílohy sú uvedené ako povinne v nejakom tom zákone a tak je vlastne všetko v súlade s ním. V tom prípade je to, podľa môjho názoru, pekne blbý zákon. Zbytočne zaťažuje nás, ktorí sa potrebujeme venovať dôležitejším veciam (napr. tým aktivitám, ktoré prispievajú k prevencii kriminality) alebo aj množstvo pracovníkov a pracovníčok úradov, ktorí by mohli tiež robiť zmysluplnejšie veci, ako vystavovať potvrdenia.

Ostatne, v našej legislatíve je jedna podobná paralela, ktorá by sa mohla uplatniť aj v tomto prípade. Podnikatelia, ktorí sa chcú zapojiť do verejného obstarávania musia taktiež prikladať množstvo príloh, vždy keď reagujú na výzvu. Avšak, existuje register – zoznam podnikateľov – do ktorého je možné zaslať tieto podklady len raz, ak je všetko v poriadku úrad vystaví potvrdenie rok platné, ktoré už ako jediné prikladajú podnikateľské subjekty k súťažným podkladom.

Teraz sa už iba dopátrať k spôsobu, ako sa k tejto zmene dopracovať…

Aktualizácia 19.11.2013

Podľa najnovších informácii treba mať overené všetky prílohy, aj tie, kde to nie je explicitne uvedené. Zároveň, ak projekt podávate nezabudnite aj na personálnu maticu, ktorá nie je uvedená v zozname príloh, no spomína sa v kritériách hodnotenia projektov.