O neformálnom vzdelávaní na Fóre inovatívneho učenia

Neformálne vzdelávanie sa stáva obľúbeným slovným spojením. Pracovníci s mládežou využívajú jeho prvky na rozvoj mladých ľudí, zamestnávatelia začínajú oceňovať jeho prínos pre prax, inštitúcie štátnej správy a samosprávy sa s ním zoznamujú a hľadajú priestor pre jeho uplatnenie. Fórum inovatívneho učenia bolo jedno z prvých väčších podujatí, na ktorom sa stretli zástupcovia všetkých sektorov a spoločne diskutovali o perspektívach neformálneho vzdelávania na Slovensku.

Neformálne vzdelávanie je každé vzdelávanie organizované mimo formálneho vzdelávania. Neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou je ďalšie vzdelávanie mládeže, mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou, ktorého cieľom je získanie nových vedomostí, praktických skúsenosti a zručností potrebných pre prácu s mládežou. Účastníkom tak umožňuje doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie.

Zdroj: www.iuventa.sk

Konferencia Fórum inovatívneho učenia sa konala v dňoch 20.-22.6.2013 v Bratislave a jeho organizátorom bola Slovenská národná agentúra Mládež v akcii (IUVENTA) v spolupráci s viacerými partnermi. Podrobnosti o podujatí sa isto dozviete na stránkach Národnej agentúry, preto by som rád spomenul iba niekoľko zaujímavostí z toho, čo zaznelo.

fiu1

Jedným z prvých rečníkov bol Maarten Leyts z Belgicka, ktorý založil a riadi výskumnú a marketingovú agentúru so zameraním na európsku mládež s názvom Trendwolves. Inak povedané, tento chlapík žije z toho, že sleduje tendencie a trendy mladých ľudí v Európe a získané poznatky predáva iným firmám. Pravidelne vydávajú publikáciu European Youth Trend Report, aktuálnu pre rok 2013 si môžete zakúpiť za 295 €, čo nie je práve najmenej. Zdôraznil známu skutočnosť, že mladí ľudia sú rebelmi a zároveň hybnou silou inovácie.  Podľa ich štúdii majú mladí čoraz viac apokalyptické myslenie, považujú súčasnú kultúru za nepriateľskú a ide v nej „o prežitie“. Kto vie, vnímate vo svojom okolí podobné tendencie?

fiu2

Slovenské podnikateľské prostredie zastupoval okrem iných aj pán Menšík, projektový manažér portálu edujobs.sk v spoločnosti Profesia. Ten svoj príspevok podal sympaticky zľahka, dalo by sa povedať až neformálne. Poukázal na prieskumy realizované Profesiou naznačujúce, že požiadavky zamestnávateľov na absolventov sú čoraz viac orientované na zručnosti, ktoré nie je možné získať vo formálnom vzdelávaní (napr. flexibilita, komunikatívnosť, samostatnosť). Preto ocenil iniciatívy, ktoré neformálne vzdelávanie prinášajú do života mladých ľudí.

Čo to som si odniesol aj s workshopov, ktoré tvorili podstatnú časť druhého dňa konferencie. Z ponuky viacerých tém som si vybral:

Počas nich som sa viac ponoril do diskusie a aktivít, takže na poznámky nezostal veľmi čas. Počas workshopov odznelo viacero podnetných myšlienok, nad niektorými z nich stále uvažujem a možno v budúcnosti a objavia v samostatných článkoch.

Význam neformálneho vzdelávania je potrebné deklarovať aj formálnym spôsobom a tak jedným z takýchto „aktov“ bol aj podpis Deklarácie o uznávaní prínosu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou ministrom školstva SR Dušanom Čaplovičom a zástupcami podnikateľského i neziskového prostredia.

fiu3

Tým, že je téma neformálneho vzdelávania na Slovensku ešte stále skôr novinkou ako tradíciou, na podujatí sa neviedli hlboké polemiky o detailoch či rôznych scenároch vývoja. Najbližšie k tomu boli krátke úvahy o tom, ako zabezpečiť „čistotu“ neformálneho vzdelávania a predísť jeho formalizácii. Ako zabezpečiť, aby školský systém (formálne vzdelávanie) využívalo jeho prvky, no zároveň zostalo jasné, kedy hovoríme o formálnom a kedy neformálnom vzdelávaní (napríklad si myslím, že pokiaľ bude výsledok činnosti študenta hodnotený známkou, vždy musíme hovoriť o formálnom vzdelávaní, aj keby metódy a techniky využívané počas neho boli akokoľvek „neformálne“, možno by bolo lepším slovom v tomto príklade „zážitkové“). Ostatne na to nepriamo upozornil aj pán Jo Peeters z Holandska keď povedal, že v ich krajine existuje oficiálny systém uznávania neformálneho vzdelávania, ktorý však nie je pre pracovníkov s mládežou veľmi funkčný. Ako dôvod uviedol jednoduchú skutočnosť – pripravovali ho ľudia pôsobiaci v oblasti formálneho vzdelávania.

Neformálne vzdelávanie nie je viac ako formálne a naopak. Obe majú svoj zmysel a význam. Dôležité je využívať ich tak, aby boli k prospechu mladých ľudí a príležitosťou ich sebarealizácie v živote.

Ďakujem za príležitosť zúčastniť sa podujatia Inovatívne fórum učenia.